Σκοπός της συνάντησης ήταν να καταγραφούν και να προτεραιοποιηθούν οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον των Κυκλάδων και να αναζητηθούν πιθανές λύσεις, με στόχο τη δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους και τη διερεύνηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Η δράση περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.