Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένο συνεργάτη, τη «Δημιουργία έκθεσης για την ανάδειξη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής τέχνης».

Πρόσκληση