Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τη «Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού λευκώματος».

Πρόσκληση