Με την παρούσα πρόσκληση, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τη «Δημιουργία και τοποθέτηση καλλιτεχνικών κατασκευών για τη συλλογή απορριμμάτων», στο πλαίσιο του σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία».

Πρόσκληση: https://www.e-cyclades.gr/wp-content/uploads/2023/06/Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Καλλιτεχνικές-Κατασκευές-Για-Συλλογή-Απορριμμάτων.pdf