👉Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχοντας πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤoΚ), θα υποβάλει πρόταση στην πρόσκληση που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα» για τη νέα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μια βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027», ώστε να διεκδικήσει χρηματοδότηση τοπικού προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας 2021 – 2027 για την περιοχή των Κυκλάδων.

🗣Για τον λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων όπως για παράδειγμα κοινωνικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, εμπορικούς, τοπική αυτοδιοίκηση, αλιευτικούς συλλόγους και οργανώσεις κ.ά., προκειμένου:

  • να γίνει ενημερώση για το νέο πρόγραμμα
  • να καταγραφεί το επενδυτικό ενδιαφέρον
  • να διαγνωσθούν οι ανάγκες που έχει η περιοχή και να ιεραρχηθούν
  • να επιλεχθεί το εταιρικό σχήμα και η περιοχή παρέμβασης
  • να διαμορφωθεί η τοπική στρατηγική και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής.

👁 Στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.e-cyclades.gr έχει αναρτηθεί «Ενημερωτικό Έντυπο Διαβούλευσης» (δες εδώ), με σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων και τις δράσεις/παρεμβάσεις που θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση.

✍Επίσης, στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί 💡«Φόρμα Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης – Ιδέας»💡 (δες εδώ), την οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι προαναφερόμενοι (ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς των Κυκλάδων), να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, έτσι ώστε αυτές να καταγραφούν και να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος Κυκλάδων Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας 2021 – 2027.