ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλιευτικός Τουρισμός Συνέδριο Ολοκλήρωσης Διαπεριφερειακού Έργου.

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2023, οργανώνεται από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, το τελικό Συνέδριο του Διαπεριφερειακού Έργου:  «Αλιευτικός Τουρισμός», που χρηματοδοτήθηκε από την Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», στο πλαίσιο του μέτρου 4.3. του τοπικού προγράμματος LEADER/ CLLD.

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» του Κέντρου Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, στον Ταύρο, και ώρα 10:00 – 16:00.

Στο διαπεριφερειακό έργο συνεργάστηκαν 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας, για την ενεργοποίηση του Αλιευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα, ο οποίος για ποικίλες αιτίες παραμένει σε εμβρυακό στάδιο, ενώ στη χώρα με την ακτογραμμή των 15 χιλ. χλμ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός παράκτιων αλιέων.

Η επικεφαλής Εταιρεία, Αναπτυξιακή Καβάλας, συντόνισε αποτελεσματικά το έργο για τις 18 ΟΤΔΑ, επιτυγχάνοντας την ολοκλήρωσή του, μέσα στα χρονικά όρια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Η Εταιρική Σχέση, αντιπροσωπεύει τις διοικητικές, αλλά και τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, με τα υδάτινα οικοσυστήματα στην νησιωτική, στην παράκτια ηπειρωτική, στην λιμναία αλλά και στην  λιμνοθαλάσσια ζώνη της Ελλάδας, που διαθέτει ισχυρή δυναμική για την άσκηση εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, βασισμένη στον αλιευτικό πρωτογενή τομέα.

Συγκροτείται από τις ΟΤΔΑ Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Κυκλάδων, Αναπτυξιακή Ολυμπίας, Πιερική Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Ηπείρου, Δημοσυνεταιριστική Έβρος, Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, Αχαΐα Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Εύβοιας, η Κοινοπραξία των εταιριών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΕ ΟΤΑ», Αιτωλική Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Ροδόπης, Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης, που υλοποιεί δύο χωρικά Λαγκαδά – Βόλβης και Χαλκηδόνος Δέλτα και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Οι συμμετέχουσες ΟΤΔ στο διάστημα 2017 – 2023, ανέλαβαν το ρόλο της ενεργοποίησης, της κατά τόπους αλιευτικής κοινότητας, που συγκροτείται από τους επαγγελματίες της μικρής παράκτιας αλιείας.

Ο στόχος του έργου, ήταν η ανάδειξη της δυναμικής του αλιευτικού τουρισμού, ως εναλλακτική δραστηριότητα για τους επαγγελματίες αλιείς, που συμβάλλει παράλληλα στην προστασία και ανάδειξη του υδάτινου περιβάλλοντος καθώς και στη βελτίωση του εισοδήματος των αλιέων με την ανάδειξη της δυνατότητας της νέας αυτής δραστηριότητας.

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις: αρχικά οριστικοποιήθηκε το εταιρικό σχήμα των 18 εταίρων ΟΤΔΑ, στο διάστημα 2017 – 2020 και στο διάστημα 2022 – 2023 υλοποιήθηκαν οι δράσεις που αφορούσαν σε:

  1. Ενημέρωση της αλιευτικής κοινότητας με δεκάδες τοπικές εκδηλώσεις, σε αριθμό περισσότερων από 500 αλιείς, για τα πλεονεκτήματα, τις απαιτούμενες διαδικασίες και τον τρόπο διεξαγωγής του αλιευτικού τουρισμού. Στις εκδηλώσεις έγιναν συζητήσεις και διανεμήθηκε πληροφοριακό υλικό που περιλάμβανε βασικές πληροφορίες σε σχέση με τον αλιευτικό τουρισμό αλλά και για τις δράσεις του έργου. Παράλληλα στις εκδηλώσεις διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε για τις ανάγκες καταγραφής του ενδιαφέροντος και της δυνατότητας για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού στις αντιπροσωπευτικές περιοχές της παράκτιας, της νησιωτικής αλλά και της λιμνοθαλάσσιας ζώνης. Διεξήχθη μεγάλος αριθμός επισκέψεων, κυρίως στα αλιευτικά καταφύγια, με σκοπό την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των αλιέων στο έργο.
  2. Επίσκεψη επίδειξης Καλής Πρακτικής εκπροσώπων αλιευτικής κοινότητας στην Σαρδηνία, με την υποστήριξη από τις ΟΤΔ Βόρειας Σαρδηνίας (FLAG North Sardegna), στην Ιταλία, με αντιπροσωπεία 100 περίπου ατόμων, εκ των οποίων 57 αλιείς. Οι αλιείς από τις 18 περιοχές, δικτυώθηκαν μεταξύ τους, ενώ προέκυψε σημαντική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνωριμία με τους τρόπους και τις διαδικασίες άσκησης τόσο του αλιευτικού τουρισμού, όσο και γενικότερα της συμβολής των επαγγελμάτων της θάλασσας, στη διαχείριση και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών στην Ιταλία, όπου γενικά ο αλιευτικός τουρισμός αναπτύσσεται τα τελευταία 25χρόνια.
  3. Παραγωγή και προώθηση οπτικοακουστικού υλικού, με στόχο την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας θαλάσσιες διαδρομές με καταγραφές επάνω στα αλιευτικά σκάφη. Η προώθηση της εμπειρίας συμμετοχής του επισκέπτη στα αλιευτικά σκάφη αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για την δράση. Παράλληλα καταγράφηκαν σημαντικές πληροφορίες από την αλιευτική παράδοση, τη γαστρονομία, τους μύθους, τις μεθόδους αλίευσης ανά περιοχή, τα είδη των αλιευμάτων, το φυσικό περιβάλλον, τοπία και θαλάσσια πανίδα – δελφίνια, χελώνες, φώκιες κλπ), ζητήματα που αντιμετωπίζει το υδάτινο περιβάλλον και οι αλιείς από τα εισβαλόμενα και ξενικά είδη κοκ. Συνολικά κινηματογραφήθηκαν 63 διαδρομές στις 18 συνεργαζόμενες περιοχές, από τις οποίες προέκυψαν 63 spot 3’ καθώς και πλήθος φωτογραφιών.
  4. Κατασκευή ιστοσελίδας www.pescatourism.gr , όπου αναρτήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό με διαδραστικούς χάρτες περιήγησης. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στην αλιευτική εμπειρία των 18 συνεργαζόμενων περιοχών και να βρει στοιχεία επικοινωνίας με τους κατά τόπους αλιείς που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό.
  5. Βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με τους αλιείς, μέσω των επισκέψεων από την μία περιοχή στην άλλη. Οργανώθηκαν συναντήσεις στην Ολυμπία και Κεφαλλονιά, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στη Μήλο ενώ πραγματοποιήθηκαν και τοπικές εκδηλώσεις με στόχο τη δικτύωση μεταξύ των αλιέων και την εμψύχωση για το αντικείμενο.

Το ανοικτό Συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου, προωθεί τη συμμετοχή των αλιέων  από τις 18 συνεργαζόμενες περιοχές, καθώς και λοιπών φορέων και  έχει ως στόχο την παρουσίαση των δράσεων του έργου, τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, τη συζήτηση για τις προοπτικές του συνδυασμού του δίπτυχου τουρισμός και αλιεία, τόσο μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, όσο και ως εργαλείο πολιτικής των αρμόδιων Υπουργείων, τη δικτύωση των αλιέων σε όλες τις αλιευτικές περιοχές της χώρας και την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων από τους εμπλεκόμενους στη δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού.