Προσκλήσεις CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

26 09, 2022

2η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

2023-02-13T20:10:01+03:00

2η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα έληξε Υποβληθείσες Προτάσεις Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων Αποφάσεις Ένταξης 1. 2η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD Αλιείας Και Θάλασσας 2.1 Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης 2.2 Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 3. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου Με Ίδια Μέσα 4. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Της Πράξης 5. [...]

2η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα2023-02-13T20:10:01+03:00
29 10, 2021

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – “Ιδιωτικές Επενδύσεις Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη Των Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων”

2022-12-02T12:22:42+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα έληξε Υποβληθείσες Προτάσεις Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών επενδύσεων Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών επενδύσεων Ένταξη Πράξεων ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Βοηθητικά Κείμενα Αρχεία Πρόσκλησης 1. Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων CLLD Αλιείας & Θάλασσας 1.α Παράρτημα I_A - Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μη Κρατικών Ενισχύσεων [...]

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – “Ιδιωτικές Επενδύσεις Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη Των Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων”2022-12-02T12:22:42+03:00
9 12, 2020

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

2023-02-13T20:14:08+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα έληξε Υποβληθείσες Προτάσεις Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων Αποφάσεις Ένταξης ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD-Αλιείας & Θάλασσας 2.1 Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης 2.2 Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 3. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου [...]

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα2023-02-13T20:14:08+03:00
Go to Top