29 10, 2021

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – “Ιδιωτικές Επενδύσεις Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη Των Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων”

2021-10-29T16:16:00+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Βοηθητικά Κείμενα 1. Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων CLLD Αλιείας & Θάλασσας 1.α Παράρτημα I_A - Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μη Κρατικών Ενισχύσεων 1.β Παράρτημα I_Β - Επιλέξιμοι ΚΑΔ Κρατικών Ενισχύσεων 2. Παράρτημα II - Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ (ΕΥΚΕ) 3. Παράρτημα III - Δαπάνες Από Δικαιούχο 4. Παράρτημα III_Α - Δαπάνες Από ΟΕΕ 5. Παράρτημα IV - Λίστα Επαλήθευσης 6. Παράρτημα V - Έκθεση Επαλήθευσης [...]

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – “Ιδιωτικές Επενδύσεις Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη Των Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων”2021-10-29T16:16:00+03:00
9 12, 2020

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

2021-10-29T16:01:39+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα έληξε Υποβληθείσες Προτάσεις ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD-Αλιείας & Θάλασσας 2.1 Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης 2.2 Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 3. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου Με Ίδια Μέσα 4. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Της [...]

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα2021-10-29T16:01:39+03:00
Go to Top