1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

2020-12-09T18:02:26+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD-Αλιείας & Θάλασσας 2.1 Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης 2.2 Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 3. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου Με Ίδια Μέσα 4. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Της Πράξης 5. Εξασφάλιση Της Προσβασιμότητας Των Ατόμων Με Αναπηρία 6. Πίνακας Αποτύπωσης [...]