29 10, 2021

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – “Ιδιωτικές Επενδύσεις Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη Των Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων”

2022-01-21T10:52:47+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα έληξε Υποβληθείσες Προτάσεις ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Βοηθητικά Κείμενα Αρχεία Πρόσκλησης 1. Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων CLLD Αλιείας & Θάλασσας 1.α Παράρτημα I_A - Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μη Κρατικών Ενισχύσεων 1.β Παράρτημα I_Β - Επιλέξιμοι ΚΑΔ Κρατικών Ενισχύσεων 2. Παράρτημα II - Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ (ΕΥΚΕ) 3. Παράρτημα III - Δαπάνες Από Δικαιούχο 4. Παράρτημα III_Α - [...]

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – “Ιδιωτικές Επενδύσεις Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη Των Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων”2022-01-21T10:52:47+03:00
9 12, 2020

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

2022-03-02T16:10:49+03:00

1η Πρόσκληση της "Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε." για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Προτεραιότητα 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα έληξε Υποβληθείσες Προτάσεις Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα CLLD-Αλιείας & Θάλασσας 2.1 Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης 2.2 Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 3. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου Με Ίδια Μέσα [...]

1η Πρόσκληση Για Την Υποβολή Προτάσεων – Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα2022-03-02T16:10:49+03:00
Go to Top