Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχοντας πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή τοπικών στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα προγραμματική περίοδο, της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, ώστε να διεκδικήσει χρηματοδότηση τοπικού προγράμματος LEADER, για την περιοχή των Κυκλάδων.

Για τον λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχει ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση πραγματοποιώντας συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακά με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Κυκλάδων όπως για παράδειγμα στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, του περιβάλλοντος, στον πρωτογενή τομέα, με κοινωνικούς φορείς καθώς και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου:

  • να διαγνώσει τις ανάγκες που έχει η περιοχή και να τις ιεραρχήσει
  • να καθορίσει την τοπική στρατηγική LEADER και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, βάσει των αναγκών της περιοχής.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.e-cyclades.gr έχει αναρτηθεί «Φόρμα Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης – Ιδέας» στο παρακάτω link https://www.e-cyclades.gr/forma-ypovolis-ependitikis-protasis-ideas/, την οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι προαναφερόμενοι (ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς των Κυκλάδων), να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, έτσι ώστε αυτές να καταγραφούν και να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος LEADER. Για κάθε μια πρόταση θα πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετική φόρμα.

Επίσης, στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί «Ενημερωτικό Έντυπο Διαβούλευσης», με σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων και τις δράσεις/υπο-παρεμβάσεις που θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση