Διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα Κυκλάδων
Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας 2021 – 2027

H παρακάτω φόρμα ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ υποβολή πρότασης ή δέσμευση για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα Κυκλάδων  Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας 2021 – 2027.

Αφορά την διερεύνηση των αναγκών και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Κυκλάδων προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην πρόταση που θα υποβάλλει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μια βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοοκαλλιέργεια & Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027», ώστε να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση τοπικού προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας 2021 – 2027, για την περιοχή των Κυκλάδων.

Φόρμα Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης – Ιδέας

Με βάση τα όσα ενημερωθήκατε από την Διαβούλευση σε ποια κατηγορία δράσης θα κατατάσσατε το προτεινόμενο έργο;

  • Δράση 1. Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
  • Δράση 2. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Κατηγορίες *

* Tα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά