Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια του Άξονα 4 του Ε.Π. «Αλιεία 2007-2013»

- Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων εδώ

- Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων Δημόσιων Επενδύσεων εδώ