Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Των Κυκλάδων Προσέγγισης LEADER

- Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων εδώ