1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΜΕΤΡΟ 19 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020)

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και έχοντας εξασφαλίσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων την αύξηση των πόρων της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης που αφορούν παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα την έγκριση υπερδέσμευσης πόρων πέραν του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιείται ο Πίνακας Κατάταξης, με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης, σύμφωνα με τον οποίο εντάσσονται και χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στο αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτό απεικονίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο ΠΣΚΕ που έλαβαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η Απόφαση ένταξης πράξεων με την οποία κάθε επιλεγμένη αίτηση στήριξης χαρακτηρίζεται ως πράξη του ΠΑΑ 2014-2020 και θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων και των δικαιούχων, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων.

Συνολικά εντάσσονται 36 επενδυτικές προτάσεις στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων & ενημέρωσης, της μεταποίησης – εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, της βιοτεχνίας και της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Κατάταξης Αιτήσεων Στήριξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα