Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας Κυκλάδων» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και τα Παραρτήματα της πρόσκλησης.