Απόφαση Επί Των Αποτελεσμάτων Της Αξιολόγησης Των Υποβληθεισών Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων Όπως Αυτά Διαμορφώθηκαν Μετά Την Εξέταση Των Ενστάσεων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 & 4.1.1.3 (Κωδικός Πρόσκλησης: 1/2013)

Απόφαση Επί Των Αποτελεσμάτων Της Αξιολόγησης Των Υποβληθεισών Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων Όπως Αυτά Διαμορφώθηκαν Μετά Την Εξέταση Των Ενστάσεων

 

Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Του Τοπικού Προγράμματος Των Κυκλάδων Προσέγγισης LEADER Του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων», στην οποία συμμετέχουν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων», η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια του Άξονα 4 του Ε.Π. «Αλιεία 2007-2013»

- Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων εδώ

- Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων Δημόσιων Επενδύσεων εδώ

Σελίδα 1 από 2

Κύλιση στην Αρχή